Administracinė informacija

Susipažinkite su aktualia ir svarbia administracine informacija. Pasirinkite jus dominančią sritį.

 • AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus kintamojo atlygio (metinės premijos) tikslai 2024 m. Atsisiųskite čia.
 • 2024 m. I ketv. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2023 m. IV ketv. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2023 m. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2023 m. III ketv. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2023 m. II ketv. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2023 m. I ketv. AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsisiųskite čia.
 • 2022 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ir valdybos narių atlygis. Atsisųskite čia.
 • 2022 m. IV ketvirčio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ir valdybos narių atlygis. Atsisiųskite čia.
 • 2022 m. III ketvirčio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ir valdybos narių atlygis. Atsisiųskite čia.
 • 2022 m. II ketvirčio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ir valdybos narių atlygis. Atsisiųskite čia.
 • 2022 m. I ketvirčio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis ir valdybos narių atlygis. Atsisiųskite čia.
 • LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2022 m. ūkinės finansinės veiklos rodikliai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti. Atsisiųskite čia.

Sprendimą dėl akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus atlygio priima Stebėtojų taryba.

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro darbo sutartyje nustatytas fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis ir metinė premija, kuri skiriama atsižvelgiant į metinių tikslų pasiekimą. Metinės premijos dydis negali viršyti 20 proc. nustatyto metinio pareiginės algos (fiksuoto darbo užmokesčio) dydžio.

Kolegialių organų narių atlygio skyrimo tvarka reglamentuojama LR Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d064b61788e11e59a1ed226d1cbceb5/asr).

Sprendimą dėl akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Stebėtojų tarybos narių ir Stebėtojų tarybos sudaromų komitetų narių atlygio priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

Stebėtojų tarybos pirmininkui ir Stebėtojų tarybos nariams kas mėnesį mokamas fiksuotas atlygis, kurio dydis nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Stebėtojų tarybos narių ir komitetų narių atlygio“ ir kuris numatomas su Stebėtojų tarybos nariu sudaromoje Stebėtojų tarybos nario veiklos sutartyje. Stebėtojų tarybos nario atlygio dydis priklauso nuo nario einamų pareigų Stebėtojų taryboje (pirmininkas ar narys) bei nario nepriklausomumo (nepriklausomas narys ar valstybės tarnautojas).

Stebėtojų tarybos sudaryto komiteto nariams kas mėnesį mokamas fiksuotas atlygis, kurio dydis nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Stebėtojų tarybos narių ir komitetų narių atlygio“. Stebėtojų tarybos sudaryto komiteto narių atlygis diferencijuojamas pagal jo užimamas pareigas (pirmininkas ar narys). Komiteto nariui, kuris yra valstybės tarnautojas, už veiklą komitete atlygis yra nemokamas.

Valdybos nario veiklos apmokėjimo sąlygos nustatomos Stebėtojų tarybos sprendimu. Valdybos pirmininkui ir nariams kas mėnesį mokamas fiksuotas atlygis, kurio dydis numatomas su Valdybos nariu sudaromoje Valdybos nario veiklos sutartyje ir priklauso nuo nario užimamų pareigų (pirmininkas ar narys).

Siekiant užtikrinti sklandų uosto darbą ir apsaugoti jį nuo galimų neteisėtų veiksmų, būtina viską apimanti ir tiksliai suderinta uosto apsaugos sistema.

Jos pradmenys buvo patvirtinti 2001 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksiniame saugos plane. Tačiau sistema tobulinama ir toliau. 2014 m. atnaujintas Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodekso (ISPS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 725/2004 reikalavimų įgyvendinimas. Taip pat atnaujintas uosto terminalų apsaugos vertinimas ir uosto terminalų apsaugos planai. Vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/65/EB bei tarptautinio standarto ISO 20858:2007(E) rekomendacijas, atliktas viso uosto apsaugos vertinimas, parengtas ir uosto apsaugos planas.Klaipėdos uoste įrengtos modernios Uosto direkcijos, valstybės institucijų ir uosto žemės naudotojų teritorijos, terminalų perimetro, akvatorijos ir vartų stebėjimo bei apsaugos sistemos: televizinės, radiolokacinės, ryšio, signalizacinės, kurios yra nuolat tobulinamos.

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija koordinuoja ir kontroliuoja uosto žemės naudotojų, krovos kompanijų ir terminalų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi.

2009 m. ir 2012 m. Europos Sąjungos komisijos inspektoriams patikrinus visus ES jūrų uostus, Klaipėda pateko į geriausių, visiškai ES direktyvą dėl uosto apsaugos stiprinimo įgyvendinusių uostų sąrašą.

ISPS kodeksas

Įgyvendintas ISPS kodeksas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS NR. 725/2004

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/65/EB

Patekimo į uosto komplekso naudotojų teritoriją taisyklėsInformacija atnaujinta 2021-12-28

Mielas studente!

Jeigu nori tapti vienintelio Lietuvos jūrų uosto – Klaipėdos uosto – dalimi, prisijunk prie mūsų komandos! Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atveria savo duris smalsiems ir drąsiems studentams, norintiems atlikti praktiką. Jeigu tavo studijų ir kompetencijų sritis artima jūrų uostui, nori susipažinti su uosto veikla, o gal ateityje planuoji siekti čia karjeros, laukiame tavęs!

Ką reikia padaryti, norint atlikti praktiką Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje?

1. Personalo skyriui, likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki praktikos pradžios, pateik laisvos formos prašymą el. paštu personalas@nullport.lt.

2. Prašyme būtinai nurodyk aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, praktikos atlikimo laiką ir trukmę.

3. Parašyk Uosto direkcijos padalinį ar veiklos sritį (-is), kurioje (-iose) pageidauji atlikti praktiką.

4. Būtinai pridėk gyvenimo aprašymą.

Iki pasimatymo Klaipėdos uoste

Studentų praktikos atlikimo Uosto direkcijoje tvarkos aprašas

Pasižadėjimas

Baltic Ports Organization Baltijos uostų organizacija/Baltic Ports Organization – BPO www.bpoports.com 1995 m.
ESPO Europos jūrų uostų organizacija/European Sea Ports Organization – ESPO www.espo.be2001 m.
Cruise EuropeEuropos kruizai/Cruise Europe – CE www.cruiseeurope.com 2001 m.
Cruise Baltic www.cruisebaltic.com2003 m.
Hamburgo uosto marketingo asociacija/Hamburg Marketing www.marketing.hamburg.de2023 m.
Vėjo (energetikos) asociacija/WindEurope asbl/vzw www.windeurope.org 2023 m.
Skip to content