Teisinė informacija

Susipažinkite su svarbia Klaipėdos uosto teisine informacija, pagrindiniais dokumentais bei įsakymais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMAS

1996 m. gegužės 16 d. Nr. I-1340
VilniusUosto įstatymas

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įstatai.

Atsisiųsti

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijos

Uosto direkcija yra akcinė bendrovė, kurios visos akcijos (100 proc.) priklauso Lietuvos valstybei, LR susisiekimo ministerija akcijas valdo, naudoja ir disponuoja jomis patikėjimo teise. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 498 015 045 (keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni milijonai penkiolika tūkstančių keturiasdešimt penki) eurai. Jis padalytas į 498 015 045 (keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis milijonus penkiolika tūkstančių keturiasdešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominalioji vertė 1,00 euras (vienas euras, 00 centų) . Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 3-671
Vilnius

Teisės aktų registras

Nuo 2022-01-01

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL VIEŠOSIOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS TEISĖS SUTEIKIMO PROCEDŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 643

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės suteikimo procedūros tvarkos aprašą (pridedama).Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius SkvernelisSusisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

2008 m. gegužės 13 d. Nr. 3-167
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, tvirtinu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą (pridedama).SUSISIEKIMO MINISTRAS
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 57-2149, i. k. 1082210ISAK0003-167
Nauja redakcija nuo 2016-09-03:
Nr. 3-290(1.5 E), 2016-09-02, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23152

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-167

(Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos pavyzdys)

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILKIKŲ PASLAUGŲ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-281
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (Žin., 2005, Nr. 31-974) 37 straipsniu bei siekdamas sudaryti saugias sąlygas laivybai uosto akvatorijoje:

1. T v i r t i n u Vilkikų paslaugų teikimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2002 m. vasario 15 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymą Nr. V-33.

3. P a v e d u kanceliarijai su įsakymu supažindinti direktorius, Laivų eismo tarnybos, Uosto priežiūros skyriaus ir Uosto dispečerinės vadovams – su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

Generalinis direktorius
Sigitas Dobilinskas

Vilkikų paslaugų teikimo klaipėdos valstybiniame jūrų uoste taisyklės

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINĖS SISTEMOS LUVIS NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 27 d. Nr. V-51
Klaipėda


Siekdamas sudaryti prielaidas Klaipėdos uoste veikiančioms įmonėms naudoti Laivybos uoste valdymo informacinę sistemą:
1.  T v i r t i n u Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) naudojimo sąlygas (pridedama).
2.   P a v e d u  Technologijų skyriaus viršininkui Algimantui Žygui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų informacinių sistemų naudojimo sąlygų vykdymo kontrolę.
3.  N u r o d a u Rinkodaros skyriaus rinkodaros specialistui Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) naudojimo sąlygas paskelbti internetiniame portale www.portofklaipeda.lt.
4.  P a v e d u Bendrojo skyriaus dokumentų valdymo specialistams su šiuo įsakymu supažindinti A. Žygų ir I. Novikovą.


Generalinis direktorius                  Arvydas Vaitkus

Parengė

Algimantas Žygus
2014-02-24

Informacinės sistemos „LUVIS“ naudojimo sąlygos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-40 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2022 m. kovo 2 d. Nr. 3-131
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-40 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:


„1. S u d a r a u šią Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybą:

Algis Latakas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius (tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis – Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Romas Austinskas – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas;

Povilas Drižas – Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius;

Martynas Gedaminskas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninės plėtros vadovas;

Rimantas Juška – laivų krovos akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“ generalinis direktorius;

Rimantas Kuliešius – AB „LTG Infra“ infrastruktūros plėtros vadovas;

Aloyzas Kuzmarskis – UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ valdybos pirmininkas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo vyriausiasis patarėjas;

Vladas Motiejūnas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas;

prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedros profesorius;

Arnoldas Šileika – AB Vakarų laivų gamyklos generalinis direktorius;

Vaidotas Šileika – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas;

Darius Šilenskis – AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius;

Vytautas Štumbergas – l. e. AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ generalinio direktoriaus pareigas;

Vidmantas Tamulis – Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas;

Aivaras Vilkelis – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktorius.“

Susisiekimo ministras                                                                                           Marius Skuodis

Teisės aktų registras

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2013 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3-135 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. kovo 9 d. Nr. 3-140

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 1 d. įsakymą

Nr. 3-135 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo

Nr. 1356 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos“ 1 ir 3 punktais:

1.   T v i r t i n u šią personalinę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos (toliau – Taryba) sudėtį:

Marius Skuodis – susisiekimo ministras (Tarybos pirmininkas);

Andrius Armonaitis – Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos prezidentas;

Mantas Bartuška – AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius;

Vitalijus Dmitrijevas – vidaus reikalų viceministras;

Donatas Dudutis – žemės ūkio viceministras;

Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;

Rimantas Juška – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Dalius Krinickas – Ministro Pirmininko patarėjas;

Aloyzas Kuzmarskis – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

Darius Kvedaravičius – aplinkos viceministras;

Algis Latakas –VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius;

Rustamas Liubajevas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas;

Vytautas Lygnugaris – Lietuvos laivų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas;

Kastytis Macijauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo vyriausiasis patarėjas;

Loreta Maskaliovienė – susisiekimo viceministrė;

Jovita Neliupšienė – ekonomikos ir inovacijų viceministrė;

Gintaras Neniškis – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Vygantas Paigozinas – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

dr. Benediktas Petrauskas – Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektorius;

Giedrius Premeneckas – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas;

Vaidotas Šileika – Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas.

2.   S k i r i u Vaidą Ubartaitę, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės patarėją, Tarybos sekretore, kuri nėra šiuo įsakymu patvirtintos Tarybos narė.“

Susisiekimo ministras                                                                                               Marius Skuodis

Teisės aktų registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

1993 m. lapkričio 3 d. Nr. 822 
Vilnius

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS TEISINIO ĮREGISTRAVIMO

Teisės aktų registras

Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirtos žemės ir akvatorijos sąrašas

I. UOSTO ŽEMĖ

Eilės numerisSklypo plotas (hektarais)
1487,0239
20,2175
30,2152
414,9599
56,9529
60,0393
70,9591
82,4653
91,3655
103,2559
111,2911
120,1093
130,0694
1411,5443
150,0649
160,1043
170,3846
1821,3798
190,0597
200,4470
210,8298
222,6289
230,4419
240,2454
250,1527
Iš viso557,2076

II. AKVATORIJA

Eilės numerisAkvatorijos dalysPlotas (hektarais)
1Uosto vidinė akvatorija589,9647
2Uosto vidinė akvatorija17,6079
3Uosto vidinė akvatorija269,6896
4Uosto vidinė akvatorija7,7134
5Uosto išorinis reidas tarp taškų:55°48´00 N 20°45´00 E
55°48´00 N 21°03´58 E55°43´31 N 21°04´59 E55°43´24 N 21°05´25 E55°43´19 N 21°05´38 E55°43´17 N 21°05´38 E55°43´19 N 21°05´01 E
55°39´00 N 21°06´01 E55°40´28 N 20°50´00 E55°41´17 N 20°45´00 E
30 849
Iš viso31 733,9756

III. REZERVINIŲ TERITORIJŲ, REIKALINGŲ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI PLĖSTI, SĄRAŠAS

Teritorijos pavadinimasSklypo numerisPlotas (hektarais)
AB „Klaipėdos nafta” plėsti skirta teritorija1.19,1203
Teritorija prie šiaurinio molo1.1b2,5
Teritorija tarp Nemuno ir Žalgirio gatvių1.54,9
Teritorija tarp Kairių gatvės Klaipėdoje, Stragnų kaimo Klaipėdos rajone ir Vilhelmo kanalo vandenvietės336,5
Iš viso353,0203

LAND 46-2002 GRUNTO KASIMO JŪRŲ IR JŪRŲ UOSTŲ AKVATORIJOSE BEI IŠKASTŲ GRUNTŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Teisės aktų registras

Dėl 2017 m. vasario 15 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės, vykdymo

Nuo 2019 m. kovo 24 d. pradedamas taikyti 2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2017/352). Reglamento (ES) 2017/352 16 ir 17 straipsniai įpareigoja informuoti uosto naudotojus ir kitus suinteresuotus subjektus apie tai, kur ir kaip pateikti skundą dėl Reglamento (ES) 2017/352 11–13 straipsnių taikymo, taip pat apie institucijas, atsakingas už tokių skundų nagrinėjimą.

Skundams dėl Reglamento (ES) 2017/352 11–13 straipsnių vykdymo nagrinėti Lietuvos Respublikoje yra taikoma bendra Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta administracinių ir civilinių ginčų nagrinėjimo tvarka.

Ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus, nagrinėjimo tvarką, juos nagrinėjančias institucijas, skundo (prašymo, pareiškimo) formą ir turinį nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ, nuoroda Teisės aktų registre).

Lietuvos administracinių ginčų komisija

Administracinius ginčus ne teismo tvarka ABTĮ nustatytais atvejais nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai. Lietuvos administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma neteisminė institucija. ABTĮ nustatytais atvejais, ginčijant individualų administracinį aktą, kreipimasis į Lietuvos administracinių ginčų komisiją yra privaloma ikiteisminė procedūra, jos sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administraciniam teismui.

Kaip pateikti skundą (prašymą) Lietuvos administracinių ginčų komisijai

Skundų (prašymų) administracinių ginčų komisijai turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą ir terminus reglamentuoja Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas (nuoroda Teisės aktų registre). Teikiamas skundas (prašymas) turi atitikti ABTĮ nustatytus skundo (prašymo) formos ir turinio reikalavimus.

Lietuvos Respublikos administraciniai teismai

Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Administracinius ginčus teismine tvarka nagrinėja Lietuvos Respublikos administraciniai teismai – apygardų administraciniai teismai ir Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas.

Teismas, nagrinėdamas administracinius skundus, nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus, tačiau nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu.

Kaip pateikti skundą administraciniam teismui

Skundų (prašymų) administraciniame teismui turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą ir terminus reglamentuoja ABTĮ III skyriaus nuostatos.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Europos Sąjungos konkurencijos taisykles taiko ir jų laikymosi priežiūrą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pagal kompetenciją vykdydama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu jai nustatytas funkcijas (priežiūros, kontrolės, stebėsenos), sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai, jos nurodymai yra privalomi. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba gali kreiptis į teismą, kad būtų apginti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo saugomi viešieji interesai.

Kaip pateikti skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

Pareiškimo dėl tyrimo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą reglamentuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatos.

Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai

Asmuo, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu dėl:

1) neteisėtų veiksmų nutraukimo;

2) padarytos žalos atlyginimo;

3) įpareigojimo paskelbti vieną ar kelis konkretaus turinio ir formos pareiškimus, kuriuose paneigiama anksčiau pateikta neteisinga informacija arba pateikiami paaiškinimai dėl ūkio subjekto ar jų gaminamų prekių tapatybės;

4) prekių, jų pakuotės ar kitų priemonių, tiesiogiai susijusių su nesąžininga konkurencija, konfiskavimo ar sunaikinimo, jeigu kitaip negalima pašalinti pažeidimų.

Kaip pateikti skundą bendrosios kompetencijos teismui

Ieškinių (pareiškimų, prašymų) bendrosios kompetencijos teismui turinio ir formos reikalavimus, pateikimo būdą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XI skyriaus pirmo ir ketvirto skirsnių nuostatos. Ieškinio senaties terminus nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str.

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINIŲ SISTEMŲ „LIS” IR „KIPIS” NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 18 d. Nr. V-71
Klaipėda

Siekdamas sudaryti prielaidas Klaipėdos uoste veikiančioms įmonėms ir įstaigoms naudoti Laivo informacinę sistemą bei Krovinių ir prekių informacinę sistemą:

1. T v i r t i n u :
1.1. Laivo informacinės sistemos (LIS) naudojimo sąlygas (pridedama);
1.2. Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygas (pridedama):
2. P a v e d u Informacinių technologijų skyriaus viršininkui Algimantui Žygui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų informacinių sistemų naudojimo sąlygų vykdymo kontrolę.

Generalinis direktorius  Eugenijus Gentvilas

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygos iki 2021-12-31

Pakeitimai nuo 2022-01-01:

2021-11-15 įsakymas Nr. V-204

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygos nuo 2022-01-01

Skip to content