Korupcijos prevencija


Veikla, susijusi su korupcijos prevencija

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais ir taiko nulinį korupcijos tolerancijos principą. 2018 m. Uosto direkcijoje įdiegus Antikorupcinę vadybos sistemą, joje ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui, darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą. Vertinant įmonės veiklos procesus, identifikuotos rizikingiausios Uosto direkcijos veiklos sritys:

 1. Uosto laivybos organizavimas ir su tuo susijusių sprendimų priėmimas;
 2. Informacijos apie pirkimų procesą ir eigą atskleidimas;
 3. Pirkimų techninių sąlygų ruošimas ir pasiūlymų vertinimas;
 4. Laiku nedeklaruoti privatūs interesai ir nenusišalinimas nuo sprendimo priėmimo esant interesų konfliktui;
 5. Uosto infrastruktūros objektų eksploatacijos priežiūros kontrolė;
 6. Projektų administravimo ir sutarčių įgyvendinimo kontrolė.


Šioms veiklos sritims Uosto direkcija skiria ypatingą dėmesį ir įvertinus kylančią korupcijos riziką, siekia parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones.

***

Siekiant nulinės korupcijos tolerancijos, ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą, Uosto direkcijoje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų antikorupciniam švietimui, o dalyvavimas mokymuose yra reguliarus ir privalomas procesas visiems darbuotojams. 2023 metais 86 proc. Uosto direkcijos darbuotojų dalyvavo antikorupciniuose mokymuose ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus.

***

Kiekvienais metais Uosto direkcijoje  atliekamas praėjusių metų viešųjų pirkimų rizikų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių atsparumo korupcijai politikos priemonių įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus. Balandžio mėn. atlikta organizacijos vykdomų pirkimų rizikos analizė už 2023 metus, apimanti rizikos nustatymą ir vertinimą. Atsižvelgiant į išanalizuotą informaciją, nustatytos riziką mažinančios ir kitos valdymo priemonės.

***

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių atsparumo korupcijai politikos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu, norint įvertinti bendruosius korupcijos prevencijos veiklos rezultatus, t. y. kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta Uosto direkcijoje, šių priemonių diegimo kokybę ir praktinį pritaikomumą bei jas taikant pasiektus rezultatus, Uosto direkcijos darbuotojams buvo pateikta atsparumo korupcijai lygio (toliau – AKL) nustatymo anketa. Tai yra anoniminė apklausos forma, kurios užpildymo pagrindu buvo apskaičiuotas Uosto direkcijos darbuotojų AKL rodiklis. Anketas užpildė 103 Uosto direkcijos darbuotojai. Pagal atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikos projektą AKL skirstomas į labai aukštą, aukštą, vidutinį, žemą ir labai žemą ir nustatomas pagal šiuos intervalus:

1. labai žemu AKL laikomas, kai jo rezultatas yra nuo 0 iki 0,2;

2. žemu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,2 iki 0,4;

3. vidutiniu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,4 iki 0,6;

4. aukštu AKL laikomas, kai rezultatas yra nuo 0,6 iki 0,8;

5. labai aukštu AKL laikomas, kai rezultatas yra 0,8 ir daugiau.

Uosto direkcijos darbuotojų apklausos rezultatas – 0,9.“

***

Siekiant kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti atsparumą korupcijai ir antikorupcinį sąmoningumą, š.m. spalio mėn. Uosto direkcijoje buvo vykdomi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupciniai mokymai), naudojantis LR STT mokymų platforma. Vadovai ir kiti darbuotojai gilino žinias sekančiomis temomis: „Personalo patikimumo užtikrinimas“, „Korupcijos prevencija visuomenei“, „Nacionalinė antikorupcinė sistema“, „Ūkio subjektų priežiūra”. Mokymuose sudalyvavo,  išlaikė testus ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus 190 Uosto direkcijos darbuotojų.

***

Rugsėjo 1 d. nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „RINA Services S.p.A.“ kartu su bendra Lietuvos–Vokietijos įmone UAB „TUV Uolektis“ atliko Uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos priežiūros auditą. Audito metu buvo vertinama  Uosto direkcijoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos atitiktis ISO 37001:2016 standarto reikalavimams. Priežiūros audito metu buvo patvirtinta, kad Uosto direkcijoje antikorupcinės vadybos sistema atitinka ISO 37001:2016 standarto reikalavimus.

***

2023-08-28 d. Uosto direkcijos vidaus audito skyrius atliko korupcijos rizikos valdymo auditą. Audito tikslai – įvertinti Korupcijos prevencijos įstatymo bei kitų korupcijai atsparios aplinkos kūrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Uosto direkcijoje laikymąsi, korupcijos rizikų valdymą ir vidaus kontrolę, korupcijos prevencijos priemones numatytas Uosto direkcijos korupcijos prevencijos politikoje ar korupcijos prevencijos veiksmų plane ir jų įgyvendinamą. Buvo audituojamas laikotarpis nuo 2022-01-01 iki 2023-05-31. Audito išvadoje pažymėta, kad atsižvelgiant į korupcijos prevencijos veiklos rezultatus, darytina išvada, kad Uosto direkcijos korupcijos rizikų valdymas (rizikų nustatymas ir veiksmai su rizikomis) užtikrina korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

***

Liepos 13-14 d. susisiekimo sektoriaus įmonių atstovai, atsakingi už korupcijos prevenciją, dalyvavo Uosto direkcijoje vykstančioje „Skaidrumo konferencijoje“, kurioje buvo dalijamasi patirtimi, aptariami aktualūs klausimai korupcijos prevencijos srityje. Uosto direkcija buvo viena pirmųjų tarp valstybės įmonių, kurioje 2019 metais buvo sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001:2016 standartą. Ji apima daugelį rizikos valdymo priemonių, taip pat leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančias korupcijos rizikas ir, jas įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Konferencijos dalyviai taip pat supažindinti su Klaipėdos uosto veikla, lankėsi uosto terminaluose.

***

Mokymai kaip valdyti korupcijos rizikas pirkimų proceso metu.

Gegužės mėnesį Uosto direkcijos darbuotojai, dalyvaujantys pirkimų procese, tobulino ir gilino žinias apie  korupcijos rizikų valdymą pirkimų proceso metu. Įmonė kelia aukščiausius skaidrumo standartus, tad tokie mokymai organizuojami siekiant nulinės korupcijos tolerancijos, ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą, vadovaujantis Uosto direkcijos generalinio direktoriaus  patvirtintu kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašu. Taip pat vadovaujamasi  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių atsparumo korupcijai politikos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu, kur patvirtinta susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų antikorupcinių mokymų programa.

Mokymams buvo naudojama LR Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų platforma. Mokymuose žinias gilino ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus 70 įmonės darbuotojų.

***

Prevencijos skyriaus darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame  renginyje „Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą?“, kuris vyko kovo 23 d. Diskusijos metu ekspertinėmis žiniomis pasidalino Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Evelina Matulaitienė.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  ir VĮ „Turto bankas“ atstovas  renginio dalyviams papasakojo apie gerąją patirtį kuriant ir įgyvendinant interesų konfliktų valdymo sistemą savo organizacijos.

***

2022-12-14 minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai pakviesti į uostamiesčio savivaldybės organizuotą renginį pasidalyti įžvalgomis ir įmonės gerąja praktika. Plačiau…

***

2022-11-10 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos už antikorupcinę atitiktį atsakingi darbuotojai ir vidaus auditoriai gilino žinias Antikorupcinės vadybos sistemos (LST ISO 37001:2017) mokymuose. Plačiau...

***

2022-09-28 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų direkcijoje atliktas ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto sričių auditas ir pakartotinai sertifikuota antikorupcinės vadybos sistema. Audito metu gerai įvertinti Uosto direkcijoje taikomi aukšti antikorupciniai reikalavimai bei standartai ir įmonei įteiktas trejus metus galiosiantis sertifikatas. Plačiau…

***

2022-07-12 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias korupcijos prevencijos temomis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) antikorupcinio švietimo e. mokymo platformoje. Plačiau…

***

2022-05-30 Uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai pranešėjų apsaugos tema. Plačiau…

***

Nuo 2022 metų sausio 1 d. įsigalioja naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, įtvirtinantis principus ir reguliavimą kuriant korupcijai atsparią aplinką viešojo sektoriaus institucijoms. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio korupcijos prevencijai skirianti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija jau dabar atitinka principines naujojo įstatymo nuostatas. Plačiau…

2021-10-14 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas. Dovanų politika“. Plačiau…

***

2021-10-04 Nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „RINA Services S.p.A.“ kartu su bendra Lietuvos–Vokietijos įmone UAB „TUV Uolektis“ atliko Uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos priežiūros auditą ir teigiamai įvertino Uosto direkcijos antikorupcijos vadybos sistemą. Plačiau…

***

2021-06-22 vyko antikorupciniai mokymai „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“ Uosto direkcijos darbuotojams. Plačiau…

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau sugriežtino bemaž prieš metus įmonėje patvirtintą dovanų politiką. Geriausias įvertinimas Uosto direkcijos darbuotojams –parašytas atsiliepimas arba tiesiog nuoširdžiai ištartas „ačiū“. Plačiau…

***

2021 m. kovo 26 d. Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias apie lobizmą. Plačiau…

Vykdant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3-150 patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2020–2021 m. planą,  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams buvo pateiktas anoniminis klausimynas, kurio tikslas buvo nustatyti Uosto direkcijos darbuotojų toleranciją korupcijai. Galima pasidžiaugti, kad visi apklaustieji paminėjo, jog Uosto direkcijoje netoleruojama korupcija, vykdomos įvairios korupcijos prevencijos priemonės. Respondentai žino, kada ir kam reikėtų pranešti apie galimas korupcijos apraiškas  įmonėje. Didžioji dalis dalyvavusių apklausoje pasiruošę imtis aktyvių veiksmų, jeigu sužinotų apie kolegų neteisėtą veiklą.

***

2020 m. rugsėjo mėn. 10-11 dienomis nacionalinio Italijos akreditacijos biuro „Accredia” akredituota italų kompanija „RINA Services S.p.A.” kartu su bendra Lietuvos–Vokietijos įmone UAB „TUV Uolektis” atliko Uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos pirmąjį priežiūros auditą. Jis atliktas pagal ISO 37001:2016 standarto reikalavimus. Plačiau…

***

2020-09-03 vykdant Uosto direkcijos Kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) planą, Uosto direkcijoje vyko antikorupciniai mokymai, kurių temos  buvo „Korupcijos rizikos vertinimas, rizikų mažinimo priemonių parinkimas ir įgyvendinimas” ir „Korupcinių apraiškų identifikavimas vykdant viešuosius pirkimus”. Daugiau…

***

2020-07-24 užtikrindama veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinant priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patvirtino dovanų politiką, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą ir gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą. Daugiau…

***

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos padalinių ir projektų vadovams 2020-07-09 surengti mokymai, kaip suvaldyti projektų rizikas. Daugiau…

***

2020-02-10 Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias pagal nuotolinio mokymo programą „Privačių interesų deklaravimas”. 2020 m. sausio 14 – vasario 04 d. VĮ KVJUD vyko VšĮ „Praeventi” parengti nuotoliniai mokymai „Privačių interesų deklaravimas”. Interesų konfliktų valdymas yra kovos su korupcija dalis, o privačių interesų deklaravimas parodo tikėtinus ir realius interesų konfliktus, galimus įvairius piktnaudžiavimo pažeidimus. Daugiau…

2019-10-01 Darbuotojų mokymai – atsakomybei ir sąmoningumui ugdyti. Kaip nepasiklysti privačių interesų konfliktų labirintuose? Apie tai patirtimi su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojais dalijosi Gediminas Sakalauskas, AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamento ekspertas interesų konfliktų valdymo klausimais. Daugiau…

***

2019-10-02 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – viena iš nedaugelio valstybės valdomų įmonių, kurioje oficialiai sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema, kuri įmonėje buvo įdiegta siekiant dar labiau stiprinti korupcijos prevencijos sritį. „Antikorupcinė vadybos sistema apima daugelį rizikos valdymo priemonių, o kartu leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Uosto direkcija yra viena pirmųjų valstybės įmonių, kurioje ši sistema yra oficialiai sertifikuota“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika. Daugiau…

***

2019-09-20 Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija uostamiestyje surengė akciją „Korupcijos detektorius tavo mieste – pasitikrink, ar esi atsparus!” Klaipėdiečiai buvo kviečiami pereiti per korupcijos detektorių ir pasitikrinti, ar tiki, kad Lietuvos skaidrumas yra jų pačių rankose. Daugiau…

***

2019-07-01 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašė sutartį su Lietuvos–Vokietijos įmone „TUV Uolektis” dėl antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo. Daugiau…

***

2019-04-05 Patirtimi, kokią antikorupcinę politiką įgyvendina VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalintasi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotame renginyje „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje”. „Formuodami įmonės antikorupcijos politiką, Uosto direkcijoje esame įdiegę nemažai antikorupcinių priemonių. Viena naujesnių – Antikorupcinė vadybos sistema, apimanti daugelį rizikos valdymo priemonių“, – gerąja Uosto direkcijos patirtimi dalijosi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika. Daugiau…

***

2019-03-14 Kas yra nepotizmas ir kaip jį galima valdyti – apie tai VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai – diskusija. Daugiau…

2018-12-10 Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, Klaipėdoje surengta konferencija, kurios tema –  „Siekiant veiksmingesnių atsparumo korupcijai priemonių”. Konferencijoje, kurią organizavo Specialiųjų tyrimų tarnyba kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, dalyvavo daugiau kaip 200 savivaldybių tarnautojų, politikų bei kitų viešojo sektoriaus atstovų iš Klaipėdos krašto, taip pat Tauragės, Plungės, Šiaulių, Mažeikų, kalbėta aktualiais korupcijos prevencijos klausimais. Daugiau…

***

2018-10-19 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau stiprina korupcijos prevencijos sritį. Įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Daugiau…

***

2018-10-17 Atsparumo korupcijai tema – viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje. Klaipėdoje vykusioje viešojo ir privataus sektoriaus konferencijoje diskutuota, kaip valdant įmones didinti atsparumą korupcijai. Moderuoti šį LR specialiųjų tyrimų tarnybos renginį patikėta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir AB Smiltynės perkėlai. Anot renginio organizatorių, yra siekiama skaidrinti savivaldybių įmonių veiklą, skatinama diegti gerąją valdysenos praktiką, didinti atsparumą korupcijai valdant įmones bei efektyvinti įmonių veiklą. Diskusijos metu aiškintasi, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią savivaldybės įmonių veiklą, dalintasi gerąja darbo praktika. Daugiau…

***

2018-04-24 Susisiekimo ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija „Susisiekimo sektorius: teigiami pokyčiai antikorupcijos srityje”, kurioje dalyvavo ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybė. Susitikime pažymėta, kad praėjusiais metais susisiekimo sektorius padarė ypatingą pažangą antikorupcijos srityje. Daugelis Susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių parengė kovos su korupcija programas, numatė konkrečias jų įgyvendinimo priemones, rūpinosi antikorupciniu darbuotojų švietimu ir nulinės tolerancijos korupcijai ugdymu. Įmonės ir įstaigos sukūrė įvairius pranešimų kanalus, kuriais darbuotojai ir visuomenė yra skatinami pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus. Daugiau…

***

2018-04-16 Diskutuota, kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką. Ar pastangos užtikrinti atsparumą korupcijai yra pakankamos ir kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti labiau korupcijai atsparią aplinką verslo priežiūrą vykdančių institucijų veiklos srityje, – tokie klausimai buvo keliami Klaipėdoje surengtoje viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje. LR specialiųjų tyrimų tarnyba jau ne pirmus metus iš eilės uostamiestyje suburia viešojo bei privataus sektoriaus atstovus į renginį korupcijos prevencijos tema. Šįkart diskusijos tema „Kaip užtikrinti korupcijai atsparią aplinką vykdant verslo priežiūrą?”. Daugiau…

2017-12-11 Uosto direkcija aktyviai dalyvavo rengiant Klaipėdoje vykusią konferenciją skirtą Tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti. Konferencijos tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Ką galime daryti geriau?”. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba.

***

2017-12-01 Uosto direkcijos atstovas dalyvavo mokymuose „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje”. Mokymai skirti valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą. Daugiau…

***

2017-11-27 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojams surengti mokymai „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose”. Aktyviausiai diskutuota apie korupcijos pasireiškimą viešųjų pirkimų procesuose. Paskaitą skaitė Nacionalinės antikorupcijos asociacijos narys, antikorupcinių sprendimų ekspertas prof. dr. Ryšardas Burda. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje yra įdiegta nemažai prevencinių priemonių. Mokymai – viena iš jų. Daugiau…

***

2017-11-13 Uosto direkcijos atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje vykusiame seminare – diskusijoje, kurio tema „Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai veiksniai ir tobulintinos sritys”. Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos efektyvios kovos su korupcija priemonės, o taip pat buvo pristatytos gerosios tarptautinės korupcijos valdymo priemonės bei naujo korupcijos prevencijos standarto ISO 37001 diegimo principai ir reikalavimai.

***

2017-10-17 Uosto direkcijos atstovas dalyvavo informaciniame seminare apie Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus ir jos naudojimo tvarką. Daugiau…

Pranešimų kanalai

Skatinant darbuotojų (ir trečiųjų šalių) sąmoningumą bei netoleranciją bet kokioms korupcijos formoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) reputacijai ir įvaizdžiui, taip pat sudaryti sąlygas visomis formomis, taip pat ir anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį, Uosto direkcija prašo pranešti apie:

 1. antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus;
 2. piktnaudžiavimą pareigomis, kyšininkavimą, papirkimą ar kitas korupcinio pobūdžio veikas;
 3. sukčiavimo ir apgaulės atvejus;
 4. privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus;
 5. pažeidimus atliekant viešuosius pirkimus;
 6. konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus;
 7. darbų saugos pažeidimus (neblaivius darbuotojus ar pan.);
 8. rangovų ar partnerių netinkamą elgesį (sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, bandymą daryti neteisėtą įtaką, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ar pan.);
 9. pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 10. pavojus aplinkai;
 11. kliudymą arba neteisėtą poveikį teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 12. neteisėtą veiklos finansavimą;
 13. neteisėtą ar neskaidrų viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
 14. neteisėtu būdu įgytą turtą;
 15. padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymą nustatyti padarinių mastą;
 16. bet kokius kitus įtariamus pažeidimus ar galimai netinkamą elgesį.

Pateikti informaciją galima:

1. elektroniniu paštu pranesimas@nullport.lt;

2. palikti įrašą autoatsakiklyje (tel. Nr. +37046499653);

3. tiesiogiai antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojui;

4. tiesiogiai Uosto direkcijos stebėtojų tarybos Audito ir rizikų komiteto pirmininkui elektroniniu paštu SeaportofKlaipeda@nullgmail.com;

5. užpildant formą žemiau.

Pranešimų kanalo pranešimai, pranešėjų tapatybė ir kontaktai bei kiti su pranešimu susiję duomenys laikomi konfidencialiais ir atskleistini tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimų kanalais, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

  Nurodykite neteisėtus veiksmus-nusižengimus, piktnaudžiavimus ar nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką.
  Dokumentai, patvirtinantys informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kiti įrodomai.

  Pranešėjų apsauga

  Jūs:

  • esate susijęs / susijusi su Uosto direkcija darbo ar sutartiniais santykiais,
  • esate susijęs / susijusi su Uosto direkcija kitais iki sutartiniais santykiais,
  • esate įsidarbinimo procese į Uosto direkciją,
  • priklausote Uosto direkcijos administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus),
  • arba esate su Uosto direkcijos veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams,

  ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti!

  Pažeidimas – Uosto direkcijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su Uosto direkcija arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

  Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
  • apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

  Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

  Uosto direkcijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu pranesk@nullport.lt:

  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią  Pranešimo apie pažeidimą formą,
  • arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti) ; nurodant kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
  • Tiesiogiai Uosto direkcijos Kompetentingam subjektui:
  • Dainiui Noreikai tel. (8 46) 499 717;
  • Prokuratūrai tiesiogiai.
  • Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
  • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  • vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  • įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
  • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.
  • Viešai.
  • Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

  Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • ir kitų pažeidimų.

  Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

  Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

  Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  Teisinės gynybos priemones:

  • Informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens, pagalbininko, pranešėjo, su pažeidimu susijusio asmens teisių ir jų gynimo priemonių negali būti atsisakoma, jos negali būti ribojamos ar paneigiamos darbo santykių, arbitražiniais ar jokiais kitais susitarimais.
  • Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis, apie tai jis praneša kompetentingai institucijai.
  • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Uosto direkcijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.
  • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas (pranešėjo šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys Uosto direkcijoje, kuriame informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens šeimos narys, giminaitis, kolega dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo gali patirti neigiamų padarinių) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su Uosto direkcija sieja darbo santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.
  • Pranešėjas turi teisę į atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensaciją dėl patiriamo neigiamo poveikio ar galimų padarinių dėl jo pateikto pranešimo.

  Informacijos apie Uosto direkcijoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos pagal Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 06 d. įsakymu Nr. V-152.

  Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

  • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

  Teisės aktai

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, kurios strateginis tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2023–2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

  AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 2024 M. KORUPCIJOS RIZIKŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

  AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašas yra vidinis antikorupcinės vadybos sistemos dokumentas, kurio Uosto direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų korupcijos prevencijos srityje, taip pat įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Uosto direkcijoje įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos, netoleruoti jokių korupcijos pasireiškimo formų – neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinio pobūdžio veikų. Be to, šis dokumentas nustato Uosto direkcijos antikorupcinės politikos tikslus, uždavinius, principus, jos formavimo ir įgyvendinimo subjektus bei jos nesilaikymo pasekmes.

  Antikorupcinės politikos aprašas

  Siekiant apibrėžti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų elgesio normas, kurių pagrindu ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas Uosto direkcijos autoritetas visuomenėje, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, užkertamas kelias atsirasti ir plisti korupcijai, patvirtintos darbuotojų elgesio kodeksas.

  Taisyklės nustato elgesio normas, kurių privalo laikytis visi Uosto direkcijos darbuotojai, atlikdami pavestas funkcijas ir veikdami ne darbo metu, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį Uosto direkcijos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

  Darbuotojų elgesio kodeksas

  Siekiant laikytis teisėtumo principo visose veiklos srityse, Uosto direkcijoje patvirtintas veiklos partnerių elgesio kodeksas. Tai  yra vidinis antikorupcinės vadybos sistemos dokumentas, kuriuo yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodekso nuostatos Uosto direkcijoje. Veiklos partnerių elgesio kodeksas nustato bendrus reikalavimus ir principus, kurie skatina Uosto direkcijos veiklos partnerius veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio standartus. Veiklos partnerių elgesio kodeksas taikomas visiems Uosto direkcijos veiklos partneriams.

  Veiklos partnerių elgesio kodeksas

  Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija patvirtino dovanų politiką, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą ir gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašą.

  Nulinė dovanų politika

  Dovanų žurnalas

  Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimų kanalu, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris skirtas apibrėžti pranešimų kanalo veikimo principus, skatinti darbuotojų (ir trečiųjų šalių) sąmoningumą bei netoleranciją bet kokioms korupcijos formoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reputacijai ir įvaizdžiui, taip pat sudaryti sąlygas visomis formomis, taip pat ir anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį.

  Teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atlieka korupcijos rizikos analizę ir teikia motyvuotą išvadą dėl korupcijos mažinimo pasirinktose veiklos srityse.

  Motyvuota išvada 2017

  Motyvuota išvada 2018

  Motyvuota išvada 2019

  Motyvuota išvada 2020

  Motyvuota išvada 2021

  Motyvuota išvada 2022

  Motyvuota išvada 2023

  AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) poreikio nustatymo ir planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo, mokymo programų ir mokymų kokybės, taip pat darbuotojų kompetencijų progreso vertinimo tvarką. Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti, kad Uosto direkcijoje reguliariai (nustatytais ir suplanuotais intervalais) būtų užtikrinamas antikorupcinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir organizuojamas mokymas, atsižvelgiant į jų pareigas, jiems kylančią korupcijos riziką ir visas kintančias aplinkybes.

  Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas

  Patvirtintas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas.

  Sąrašas

  Siekiant užtikrinti Uosto direkcijoje priimamų sprendimų nešališkumą ir viešųjų bei privačių interesų konfliktų valdymą, patvirtintas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkos aprašas. Pagal Aprašo nuostatas Uosto direkcijoje privačių interesų deklaracijas teikia: Uosto direkcijos vadovai bei jų pavaduotojai, pirkimų komisijos nariai, Uosto direkcijos mažos vertės pirkimų organizatoriai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimų iniciatoriai bei kiti Uosto direkcijos darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina Uosto direkcijos generalinis direktorius, suderinęs su VTEK.

  Pareigų sąrašas

  Dovanų žurnalas

  Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

  Prevencijos skyriaus vadovas
  Dainius Noreika
  Tel. +370 46 499717
  El. paštas: d.noreika@nullport.lt


  Skip to content