Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat ir kitais teisės aktais.

Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantį asmenį el. p. dap@nullport.lt

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų.Skip to content