hero

Pramoginiams laivams


Prieš atvykstant į Klaipėdos uostą Uosto priežiūros skyriui UTB 10 kanalu ,šaukinys „Klaipėda radio-32“, telefonas +370 46 499 641, mob. tel. +370 616 51527 (Klaipėdos uosto laivybos taisyklių 26 punktas) pranešti:

1. laivo pavadinimą ir kas yra jo savininkas (valdytojas);

2. iš kur atplaukė;

3. laivo įgulos narių ir keleivių skaičių;

4. krantinės numerį ir orientacinį laiką, kada prisišvartuos;

5. atplaukdami – apie ypatingus įvykius reiso metu;

6. terminuoto plaukiojimo galiojimo laiką.

Prieš išvykstant iš Klaipėdos uosto Uosto priežiūros skyriui UTB 10 kanalu, šaukinys „Klaipėda radio-32“, telefonas +370 46 499 641, mob. tel. +370 616 51527 (Klaipėdos uosto laivybos taisyklių 26 punktas) pranešti:

1. laivo pavadinimą ir kas yra jo savininkas (valdytojas);

2. į kur išplaukia;

3. laivo įgulos narių ir keleivių skaičių;

4. krantinės numerį ir orientacinį laiką kada atsišvartuos;

5. terminuoto plaukiojimo galiojimo laiką.

Kas turi registruoti terminuotą plaukiojimą:

Pagal Klaipėdos uosto laivybos taisyklių 24 punktą Uosto priežiūros skyriuje turi būti įregistruojamas šių Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų terminuotas plaukiojimas (iki įgaliotosios pripažintosios organizacijos išduotų laivo dokumentų galiojimo pabaigos arba iki laivo įgulos pasikeitimo, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesių):

1. krovininių laivų, kurių BT iki 500 ir kurie nevykdo tarptautinių reisų;

2. žvejybos laivų, kurių BT 300 ir mažiau, žvejojančių Baltijos jūroje ir reiso metu neįplaukiančių į užsienio valstybės uostą;

3. vietinio plaukiojimo laivų;

4. uosto paslaugų laivų;

5. pramoginių laivų, plaukiančių į jūrą, išskyrus burinius laivus.

Ką turi pateikti registruojant terminuotą plaukiojimą:

Pagal Klaipėdos uosto laivybos taisyklių 25 punktą:

1. bendrąją deklaraciją;

2. laivo įgulos narių sąrašą;

3. laivo įgulos narių (jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų, pramoginių laivų laivavedžių) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (originalus);

4. laivo registraciją patvirtinantį dokumentą ir leidimą naudoti laivo radijo stotį;

5. vieną iš toliau išvardintų dokumentų: laivo saugaus plaukiojimo liudijimą, vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą, supaprastintą vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą, galiojančią techninę apžiūrą  ar laivo patikrinimą patvirtinantį dokumentą.

6. paslaugų atlikimo aktą.

Dokumentų formas galite rasti čia.

Dokumentus registruoti terminuotą plaukiojimą prašome siųsti ups@nullport.lt

Dar reikia pateikti PASLAUGŲ ATLIKIMO AKTĄ pagal GD 2023 -04-27  įsakymą  Nr. V-91

Gen. deklarac. ir įgulos narių sąrašą galima įkelti kaip dokumentus.

Svarbiausių Klaipėdos uosto laivybos taisyklių (toliau – Taisyklės) atmintinė

27. Nesilaikantiems Taisyklių nuostatų ir saugios laivybos reikalavimų terminuotas plaukiojimas uosto kapitono sprendimu atšaukiamas nedelsiant, kai tik nustatomas Taisyklių ar saugios laivybos reikalavimų nesilaikymo atvejis.

38. Laivų eismą visoje uosto akvatorijoje valdo LET. Bet koks laivų, išskyrus Taisyklių
54 punkte nurodytų laivų, judėjimas uosto akvatorijoje galimas tik gavus LET leidimą. LET dirba
24 valandas per parą, šaukinys – „Klaipėda radio-5“ UTB 9 kanalu. LET vykdo šias funkcijas:

38.1. laivų plaukiojimo radiolokacinę kontrolę;

38.2. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų radiolokacinę kontrolę;

38.3. perduoda laivams, uosto krantinių naudotojams, tarnyboms navigacinę, hidrometeorologinę ir kitą su laivyba susijusią informaciją;

38.4. veda laivus naudodama radiolokatorių.

39. Siekdama užtikrinti laivo ir uosto saugumą, nepriklausomai nuo to, ar laive yra locmanas, ar ne, LET veda laivus naudodama radiolokatorių šiais atvejais:

39.1. jeigu matomumas yra mažesnis kaip 0,5 jūrmylės;

39.2. laivus su pavojinguoju ar aplinką teršiančiu kroviniu;

39.3. laivus su didžiausiąja leistina grimzle;

39.4. susidarius sudėtingai laivybos situacijai.

40. Privaloma nedelsiant vykdyti LET nurodymus:

40.1. dėl plaukimo eiliškumo;

40.2. dėl plaukimo maršruto ir greičio;

40.3. dėl inkaravimo vietos;

40.4. siekiant išvengti pavojaus.

41. Laivo, kuris naudojasi LET paslaugomis, kapitonas privalo užtikrinti patikimą ryšį su LET UTB 9 kanalu (jeigu LET nenurodė kito kanalo). Visi laivo ir LET pokalbiai bei situacijos uosto akvatorijoje vaizdas yra įrašomi. Garso ir vaizdo įrašai saugomi 30 parų.

42. Laivų eismo valdymo paslaugos, kurias teikia LET, neatleidžia laivo kapitono nuo atsakomybės už saugią laivybą ir laivo apsaugą.

58. Visi laivai turi plaukti saugiu atstumu nuo stovinčių plaukiojančiosios SkGD saugyklos ir SkGD vežančio laivo, jeigu kitaip nenurodyta atskirai išleistame uosto kapitono privalomajame nurodyme.

59. Visi laivai privalo plaukti ne mažiau kaip 25 metrų atstumu nuo SkGD degalų tiekimo operacijas vykdančių laivų ir tokiu minimaliu greičiu, kad laivą būtų galima valdyti.

60. Laivams (kai leidžia jų techninės savybės) LET gali nurodyti plaukti ne laivybos kanalu. Laivas, galintis plaukti tik laivybos kanalu, turi pirmumo teisę prieš visus kitus laivus, esančius ne kanale. Laivai gali kirsti statmenai laivybos kanalą, jeigu užbaigia šį manevrą ne arčiau kaip 500 metrų iki artėjančio laivo. Visi laivai, plaukiantys ne laivybos kanalu, vadovaujasi 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (toliau – COLREG-72), reikalavimais.

62. Pramoginiams, sportiniams, buriniams, mažiesiems ir žvejybos laivams draudžiama:

62.1. plaukioti rytinėje uosto akvatorijos dalyje, esančioje tarp laivybos kanalo vedlinių ir Uosto direkcijos krantinių, išskyrus atvejus, kai gautas LET leidimas, o nuo karo ir kruizinių laivų terminalo krantinių Nr. 28–33 – plaukti arčiau kaip 60 metrų atstumu;

62.2. plaukti tarp Kiaulės Nugaros salos ir krantinių Nr. 147–152;

62.3. plaukti arčiau kaip 20 metrų nuo karinėje uosto teritorijoje esančių krantinių
Nr. 123–126.

88. Vietinio plaukiojimo, uosto paslaugas teikiančių ir kitų laivų kapitonai, nesinaudojantys locmano paslaugomis, prieš pakeisdami laivo dislokacijos vietą uoste privalo informuoti uosto dispečerį.

94. Įspėjimus apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas LET perduoda UTB 9 ir
16 kanalais laivų kapitonams, o UPS informuoja uosto krantinės naudotojus ir laivų agentus.

101. Laivo įgula, kuri pastebėjo gaisrą uoste arba kitame laive, privalo paskelbti gaisro aliarmą, nedelsdama apie tai pranešti uosto dispečeriui ir skubiosios pagalbos tarnyboms numeriu 112, uosto kapitono nurodymu dalyvauti gesinant gaisrą, saugoti objektus, esančius netoli gaisro židinio.

103.6. naudoti atvirą ugnį laivuose, stovinčiuose arčiau kaip 100 metrų nuo laivų, vykdančių operacijas su degiosiomis, liepsniosiomis ir sprogiosiomis medžiagomis;

107. Visi laivai privalo praplaukti povandeninių techninių darbų vietą iš anksto iki leidžiamų ribų sumažintu greičiu ir būti ypač atsargūs.

136. Uosto akvatorijoje draudžiama:

136.1. išpilti ar išmesti už borto atliekas (šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive ne ilgiau kaip 2 paras uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose);

136.2. teršti orą dūmais ir kenksmingomis dujomis, kurių koncentracija viršija leistinas normas;

136.5. teršti krantinę ir akvatoriją naftos produktais, šiukšlėmis ar atliekomis;

136.7. likviduoti teršalus aplink laivą įgulos jėgomis, nepranešus budinčiam uosto dispečeriui;

136.8. nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto;

136.9. maudytis, plaukioti irklinėmis valtimis ir asmeniniais laivais;

136.10. žvejoti laivybos kanale;

136.11. švartuotis prie plūdriųjų navigacinių ženklų ir tam neskirtose vietose;

136.12. gadinti hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, tvirtinti švartavimo lynus prie jų detalių ar prie ne tam skirtų įrenginių;

136.13. naudoti 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalus ir kitus dažnius, naudojamus pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas galiojančias licencijas, su laivyba nesusijusiems pokalbiams;

136.14. vietinio plaukiojimo ir uosto paslaugų laivams plaukioti ir stovėti prie krantinės, neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui 9 ir 16 jūriniais kanalais palaikyti;

136.15. plauti denį, nesilaikant nustatytų aplinkosaugos reikalavimų (naudojant pavojingas chemines medžiagas, detergentus ar kitus priedus, taip pat esant birių ar kitų pavojingų aplinkai krovinių likučių ant denio), dažyti laivo korpusą (išskyrus laivo ženklus, kurie būtininavigaciniam saugumui), neinformavus (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos ir negavus UPS leidimo;

Papunkčio pakeitimai:

136.16. naudoti garsinius signalus uoste nesant būtinumo;

136.17. naudoti signalines priemones ne pagal paskirtį;

136.18. kirsti laivybos kanalą ne stačiu kampu;

136.20. laivui stovėti prie krantinės pasvirusiam daugiau kaip 5 laipsnius;

136.21. laivams prisišvartuoti prie krantinės arba atsišvartuoti nuo jos neturint uosto dispečerio, LET ir uosto krantinės naudotojo leidimo;

136.22. tamsiuoju paros metu apšviesti praplaukiančius laivus;

136.23. laivui sugadinus hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, nuslėpti tai ar trukdyti įforminti reikiamus dokumentus;

136.25. plaukti laivui savo eiga neturint galiojančių privalomųjų laivo dokumentų;

136.27. plaukioti perkrautais laivais arba vežti daugiau žmonių (keleivių), nei nurodyta laivo dokumentuose;

136.28. vadovauti laivui arba vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

136.29. išplaukti į jūrą neįforminus UPS terminuoto plaukiojimo, jeigu tai yra privaloma;

136.30. valdyti, vesti laivą neturint atitinkamų jūrininkų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

136.31. laivo kapitonui perduoti valdyti laivą kitam asmeniui

136.32. naudoti reikalavimų neatitinkančią valstybės vėliavą;

Patikslinta laivų atplaukimo į uostą tvarka, supaprastinti reikalavimai pramoginiams laivams, plaukiojantiems uosto akvatorijoje, – šie ir kiti pakeitimai įtvirtinti naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėse.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės nustato laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, švartavimo, stovėjimo prie krantinių ir reiduose, plaukiojimo uosto akvatorija, išplaukimo iš uosto tvarką ir reikalavimus.

Siekiant susisteminti ir sumažinti pateikiamos informacijos kiekį, taisyklėse pakeistos ir įtvirtintos nuostatos dėl išankstinės informacijos pateikimo, prieš laivui įplaukiant į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

Pakeitimais atsisakyta papildomų reikalavimų suskystintąsias gamtines (SGD) dujas vežantiems laivams bei reikalavimų velkant laivus, reglamentuotos SGD tiekimo operacijos.

Taip pat supaprastinti reikalavimai pramoginiams laivams, plaukiojantiems uosto akvatorijoje – atsisakyta perteklinių reikalavimų turėti radijo stotį ir uosto jūrlapį.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles rasite čia.


service

Pramoginių laivų uostai

Mėgstate laiką leisti ant vandens? Susipažinkite su Klaipėdos uoste įsikūrusiais pramoginių laivų uostais bei jų paslaugomis.
service

Atraskite Lietuvą per Klaipėdą

Lietuva didžiuojasi savo gražia gamta, todėl gerai praleidę laiką ir pailsėję Klaipėdoje vykite toliau į UNESCO paveldą įtrauktą Kuršių neriją (Juodkrantę, Nidą), „lietuvišką Veneciją“ – Mingę, paukščių Meką – Ventę.Uosto įmonių paslaugos

Susipažinkite su Klaipėdos uoste veikiančiomis įmonėmis bei jų teikiamomis paslaugomis.

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
1 2 3 31


Skip to content