Veiklos sritys

Susipažinkite su Klaipėdos uosto veiklos sritimis.

Koordinuoja uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą, užtikrina saugią laivybą uoste

Užtikrina uosto kapitono veiklą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prižiūri ir tvarko uosto rezervines teritorijas

Efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo teise perduotą valstybės turtą

Nuomoja uosto žemę, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka perduoda ją laikinai neatlygintinai naudotis

Renka uosto rinkliavas

Organizuoja uosto akvatorijoje laivų ir žmonių gelbėjimo darbus

Rengia uosto strategijos projektus, uosto ir uosto rezervinių teritorijų detaliuosius planus, organizuoja jų įgyvendinimą, mokslinio tyrimo darbus, reklamuoja uostą

Nagrinėja uoste esančių statinių rekonstrukcijas, naujų objektų statybos projektus, juos derina, nustato ir tvirtina privalomas technines sąlygas

Įgyvendina uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoja taršos padarinių likvidavimą

Stato, naudoja ir plėtoja uosto infrastruktūrą

Palaiko projektinius gylius uosto akvatorijoje ir prie krantinių, pirsų

Organizuoja ir vykdo uosto aplinkos apsaugą

Suderinusi su savivaldybės institucijomis, atlieka uosto rezervinėse teritorijose parengiamuosius infrastruktūros plėtros darbus

Užtikrina priežiūrą neišnuomotose žemėse

Organizuoja socialinį-buitinį jūrininkų aptarnavimą

Skip to content