Портовые сборы

Sužinokite daugiau apie uosto rinkliavas, jų rūšis bei dydžius.

Laivo rinkliava


Navigacinė rinkliava


Krantinės rinkliava


Tonažo rinkliava


Keleivio rinkliava

VII SKYRIUS
KELEIVIO RINKLIAVA

 1. Už kiekvieną laivu atvykstantį į Klaipėdos uostą ir už kiekvieną išvykstantį iš Klaipėdos
  uosto keleivį, nurodytą laivo keleivių sąraše, išskyrus keleivius iki 7 metų ir tik Lietuvos Respublikos
  vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos
  išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje laivu plaukiančius keleivius, mokama 1 euro keleivio
  rinkliava.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf


Uosto akvatorijos rinkliava


Uosto rinkliavų taikomos išimtys

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

 1. Laivo, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivio rinkliavos nemoka:
  40.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos, valstybės sienos apsaugos, policijos, saugios
  laivybos Klaipėdos uoste užtikrinimo funkcijas atliekantys laivai;
  40.2. Lietuvos Respublikoje įregistruoti gelbėjimo laivai ir specializuoti gaisrui gesinti
  naudojami laivai;
  40.3. Lietuvos Respublikoje įregistruoti laivai, naudojami hidrografiniams ir mokymo
  tikslams, mokslo tyrimams ir aplinkos apsaugai užtikrinti;
  40.4. laivai, kurie naudojami medicinos pagalbai teikti;
  40.5. Lietuvos Respublikoje įregistruoti sportiniai laivai;
  40.6. Uosto direkcijos naudojami laivai;
  40.7. laivai, dirbantys pagal Uosto direkcijos užsakymą ir atliekantys darbus, susijusius su
  Uosto direkcijos vykdomais projektais, jeigu tai numatyta darbų atlikimo sutartyje;
  40.8. Lietuvos Respublikoje registruoti iki 8 metrų ilgio laivai, kurių terminuotas išplaukimas
  įformintas Uosto direkcijoje, vadovaujantis Laivybos taisyklėmis, ir kurie plaukioja tik Lietuvos
  Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos
  Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje;
  40.9. tradiciniai laivai, turintys Saugaus tradicinių laivų naudojimo Europos vandenyse
  pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo
  memorandumo I priede nurodytos formos Atitikties dokumentą, kuriuo nustatomi specialūs tradicinių
  laivų reikalavimai.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

Uosto akvatorijos rinkliavos nemoka laivai, kuriems neprivalomas laivo vedimas uosto akvatorijoje su locmanu ir toks vedimas nebuvo vykdomas, vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 286, reikalavimais.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

43. Tonažo rinkliavos nemoka Lietuvos Respublikoje registruoti laivai, vežantys krovinius tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, išskyrus vidaus vandenų keleivinius keltus, vežančius krovinius ir keleivius pagal viešai paskelbtą grafiką Klaipėdos uosto akvatorijos ribose.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

44. Sanitarinės rinkliavos nemoka statomi laivai.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

 1. Laivo ir krantinės rinkliavos nemoka suskystintų gamtinių dujų tanklaiviai, kurių BT
  mažesnė kaip 25 000 vienetų, kurie Klaipėdos uoste įsipila ar ankstesnio įplaukimo į Klaipėdos uostą
  metu buvo įsipylę suskystintų gamtinių dujų iš plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų
  saugyklos, suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties ar kito suskystintų gamtinių dujų tanklaivio,
  kurio BT mažesnė kaip 25 000 vienetų. Jeigu suskystintų gamtinių dujų tanklaiviai, kurių BT mažesnė kaip 25 000 vienetų, neįsipila suskystintų gamtinių dujų Klaipėdos uoste, Uosto direkcijai turi būti pateikti dokumentai, kuriais įrodoma, kad neįveža kitur įsipiltų suskystintų gamtinių dujų.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

 1. Prašymai atleisti nuo Klaipėdos uosto rinkliavų mokėjimo ir atleidimo pagrindą
  patvirtinantys dokumentai pateikiami raštu (pageidautina elektronine forma) Uosto direkcijai. Uosto
  direkcija, gavusi prašymą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja jį ir per 2 darbo
  dienas laivo savininką (valdytoją) arba prašymo pateikėją raštu (pageidautina elektronine forma)
  informuoja apie priimtą sprendimą. Uosto direkcijos sprendimu nuo Klaipėdos uosto rinkliavų gali
  būti atleidžiami:
  46.1. laivai, atvežantys tik labdarą ir (ar) paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
  įstatyme nustatytiems gavėjams, ir laivai, išvežantys tik Lietuvos Respublikos valstybinę labdarą ir
  (ar) paramą, – nuo laivo, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivio rinkliavos;
  46.2. užsienio valstybių laivai, atvykstantys į Klaipėdos uostą vykdyti nekomercinės veiklos
  (vizitai įvairių švenčių proga, bendradarbiavimo, pažintiniai, Klaipėdos uosto plėtros ir naujų
  kontaktų užmezgimo vizitai ir pan.), – nuo laivo, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivio rinkliavos;
  46.3. Lietuvos Respublikoje registruoti laivai, plaukiojantys tik Lietuvos Respublikos vidaus
  vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje
  ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, kurie laivų atliekas atiduoda laivų atliekų surinkimo paslaugas
  teikiančiai įmonei, sudarę su ja atitinkamą sutartį (sutarties kopija prieš priimant spendimą pateikiama
  Uosto direkcijai), – nuo sanitarinės rinkliavos;
  46.4. laivai, kurie plaukioja pagal tvarkaraštį ir dažnai bei reguliariai (bent kartą per dvi
  savaites) įplaukia į Klaipėdos uostą, turi susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad laivų atliekos būtų
  pristatomos ir mokesčiai sumokami viename iš laivo maršruto uostų, – nuo sanitarinės rinkliavos.
  Šiuo atveju laivo savininkas (valdytojas) privalo pateikti Uosto direkcijai papildomus dokumentus
  (paslaugų sutartis, laivų plaukiojimo grafiką, dokumentus, kuriuose nurodomos išimtys, suteiktos
  kituose uostuose), kuriais įrodoma, kad laivo savininkas (valdytojas) savo lėšomis pristatys ir apdoros
  laivų atliekas;
  46.5. laivai, pagal atskirą Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų užsakymą vykdantys
  žmonių su transporto priemonėmis arba be jų repatriaciją ir (ar) evakuaciją, – nuo visų Klaipėdos
  uosto rinkliavų.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

IX SKYRIUS
KLAIPĖDOS UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS

 1. Prašymai atleisti nuo Klaipėdos uosto rinkliavų mokėjimo ir atleidimo pagrindą
  patvirtinantys dokumentai pateikiami raštu (pageidautina elektronine forma) Uosto direkcijai. Uosto
  direkcija, gavusi prašymą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja jį ir per 2 darbo
  dienas laivo savininką (valdytoją) arba prašymo pateikėją raštu (pageidautina elektronine forma)
  informuoja apie priimtą sprendimą.

https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2022/06/Uosto_rinkliavu_taisykles_2022-1.pdf

Перейти к содержимому