Аренда земли

Вас интересует аренда земли в Клайпедском порту?
Удобно просматривать актуальные предложения, нажав на иконку на карте.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. 3-671
Vilnius

Teisės aktų registras

Nuo 2022-01-01


Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL VIEŠOSIOS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS TEISĖS SUTEIKIMO PROCEDŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 643

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės suteikimo procedūros tvarkos aprašą (pridedama).Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius SkvernelisSusisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis


LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

2008 m. gegužės 13 d. Nr. 3-167
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, tvirtinu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formą (pridedama).SUSISIEKIMO MINISTRAS
ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 57-2149, i. k. 1082210ISAK0003-167
Nauja redakcija nuo 2016-09-03:
Nr. 3-290(1.5 E), 2016-09-02, paskelbta TAR 2016-09-02, i. k. 2016-23152

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-167

(Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties formos pavyzdys)

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

Перейти к содержимому